""

Hvad er BNBO?

BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) er områder omkring almene vandværkers boringer, hvor grundvandet og drikkevandet er særligt sårbart mod forurening med blandt andet pesticider. BNBO er udpeget af staten og beregnet på baggrund af oplysninger om bl.a. jordlagenes egenskaber, grundvandets strømningsretning og indvindingens størrelse. I disse områder kan f.eks. en væltet marksprøjte have store konsekvenser, da der kun er en lille fortynding og kort transporttid til boringerne.

Der er pt. 50 BNBO i Rebild Kommune med et samlet areal på ca. 124 ha.

BNBO i kommunen har størrelser, der varierer mellem 0,1 og 16 ha.

Ultimate Web A/S