Vandkvalitet og kontrol


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringen, som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper: 

  •  Normal kontrol på vandværket
  •  Udvidet kontrol på vandværket
  •  Kontrol med uorganiske sporstoffer (pesticider)
  •  Kontrol med organiske mikro forureninger
  •  Begrænset kontrol.

 

Kildeplads Hedens (HØJ prioriteret) Der er 1 aktiv boring på Kildeplads Hedens med DGU 33. 706 fra 1996. På nedenstående figurer er vist kort og geologisk profilsnit for kildepladsen.

 

 

Indvindingsopland – naturlig beskyttelse og arealanvendelse:

Indvindingsoplandet til Kildeplads Hedens er 71 ha, og det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Kildeplads Hedens er 1,29 ha. Indvindingsoplandet er beregnet med en indvinding svarende til den tilladte indvindingsmængde på kortlægningstidspunktet.

Indvindingsboringen på kildepladsen er filtersat i kalken. Der er registreret noget ler i boringen og i indvindingsoplandet. Lerlagene vurderes at kunne yde nogen til god naturlig beskyttelse af det grundvandsmagasin, der indvindes fra. Staten har udpeget 100% af indvindingsoplandet som indsatsområde for nitrat. I indvindingsoplandet til Kildeplads Hedens er arealanvendelsen primært landbrug. I BNBO er arealanvendelsen næsten udelukkende landbrugsareal. Der er ikke kortlagte forurenede arealer (V1 eller V2) i indvindingsoplandet til kildepladsen. I BNBO til kildepladsen er der ingen kendte forurenede lokaliteter.

Vandkemi / vandtype:

Råvandet på kildepladsen er reduceret med et lavt indhold af sulfat, og vandkvaliteten er umiddelbart stabil. Vandkvaliteten tyder på, at indvindingen er bæredygtig og uden påvirkning fra overfladen. Der er flere behandlingskrævende parametre i råvandet. Vandet behandles ved normal vandbehandling på vandværket. Vurdering af kildepladsen: Vandkvaliteten fra kildepladsen er god. Der er hverken påvist nitrat eller pesticider. Når vandkvalitet ses i sammenhæng med geologiske forhold og potentielle trusler fra overfladen, så kategoriseres trusselsniveauet af kildepladsen som "Robust kildeplads". Dette skal holdes op imod kildepladsens vigtighed i forsyningsstrukturen som tilkyttet et "Primær Vandværk". På baggrund af ovenstående vurderes Kildeplads Hedens til at have HØJ prioritet i forhold til Rebild Kommunes fremtidige vandforsyningsstruktur. Prioriteringen af kildepladserne vil være et redskab i kommunens indsatsplanlægning og vil ikke have betydning for den videre drift af nogen vandværker. Prioriteringen vil også kunne ændres f.eks. ved næste revision af vandforsyningsplanen, hvis der er kommet nye oplysninger.

 

Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.
Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand kan De læse mere hér 

Hedens Vandværk Amba indvinder vand fra en kalkholdig undergrund. Det betyder i sjældne tilfælde, at vandet ude hos forbrugeren kan have et forhøjet indhold af kalk i form af opløst materiale eller små partikler. Det kan give vandet et uklart eller 'mælkeagtigt skær'. Det samme kan øget indhold af luft i vandet.

Kan uklart vand drikkes
Ja, det er ufarligt at drikke vand med et forhøjet indhold af kalk eller luft.

Vaskeanvisning og hårdhed
Det er vigtigt at kende vandets hårdhed når man vasker tøj, da hårdheden er afgørende for hvor meget vaskemiddel, du skal bruge. Når du kender hårdheden på vandet, kan du på vaskemiddelpakken se, hvor meget vaskemiddel, du skal dosere. Vandets hårdhed i dit område er ca 9 dH


Drik frisk vand
Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Undgå metalafgivelser fra armaturer
Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet.Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar
Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.

Utætte rør
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte en blikkenslager.

Flytning
Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.

 

 

Ultimate Web A/S